Obec Přezletice


Představení Koncepce Svazkové školy Panská pole - Základní školy Dobrovolného svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn   a nástin jejího fungování ve školních  rocích 2017/ 2018 a 2018/ 2019

Vyvěšeno: 18. 2. 2017

Představení Koncepce Svazkové školy Panská pole - Základní školy Dobrovolného svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn   a nástin jejího fungování ve školních  rocích 2017/ 2018 a 2018/ 2019

Svazková škola Panská poleje projekt dobrovolného svazku obcí, který vznikl k vyřešení kritické nedostatečnosti počtu míst pro žáky obcí Přezletice, Podolanka a Jenštejn ve školských zařízeních blízkém okolí. Nemožnost uzavřít smlouvu s novou spádovou školou po výpovědi ze ZŠ Vinoř, naprosto žádné garance toho, zda, či jaký počet našich žáků přijmou okolní školy pro následující školní roky, způsobily nutnost rychlého řešení problematiky umísťování žáků do prvních tříd. Z tohoto důvodu se zastupitelstva obcí rozhodla založit dobrovolný svazek obcí za účelem výstavby školy nové, plně zajišťující výuku ve všech devíti ročnících povinné školní docházky.

Projektování nové školy běží na plné obrátky. Přiměli jsme Vládu ČR, aby se problémem příměstských škol zabývala a máme schváleny prostředky ve výši cca 250 mil. Kč na stavbu svazkové školy. Věříme, že výstavba začne na přelomu roku a do dvou let nastoupí žáci do nové, moderní budovy školy s nadstandardním technologickým vybavením.

Naší snahou je zajistit provoz vlastní školy již pro školní rok 2017/2018 a to nad rámec zákonných povinností. Mohli požádat Středočeský kraj o přidělení spádové školy,ale takové řešení je pro svazek až tou poslední možností.V případě, že by selhaly veškeré ostatní alternativy, tuto možnost využijeme. Již několik jiných obcí v kraji se rozhodlo problém takto vyřešit. Naše cesta je jiná, veškeré naše úsilí směřujeme k provozování vlastní školy. Nejprve v pronajatých prostorách a následně se přestěhujeme se do nově postavené školy.

O vhodných prostorách k pronájmu jsme jednali na několika místech v okolí. Najít prostory, které by splňovaly složité a náročné hygienické a jiné podmínky pro školu, je velmi obtížné a naše snaha, trvající cca 9 měsíců, po různých peripetiích nakonec vyústila v dohodu s vedením Brandýsa nad Labem, kterému se podařilo najít prostory v budově Pedagogické fakulty UK. Horečně pracujeme na zapsání školy do rejstříku škol. Jedná se o poměrně složitý proces, kterému předchází mnoho dílčích úkonů. Založení školské právnické osoby, konkurz na ředitele, schválení stavebním úřadem, hygienou a další. Již nyní je uzavřený konkurz a vybrán nový ředitel, respektive paní ředitelka. Tou je Mgr. Monika Dragounová, která připravuje personální zajištění, plán výuky a provozu školy. Nelze předjímat vyjádření orgánů. Pokud však půjde vše dle předpokladů, nejpozději v dubnu se s ní jistě potkáte při zápisech do první třídy. Ještě před tím proběhne koordinační schůzka v obcích, které se zúčastní starostové, paní ředitelka a předseda svazku.

Výslednou kapacitu školy určí Krajská hygienická správa dle technických podmínek. Pro školní rok 2017/2018 předpokládáme přijetí cca 25–30 dětí. V rámci svazku víme o větším počtu trvale hlášených předškoláků. Zejména rodičům předškoláků, kteří již mají sourozence v jiné škole, doporučujeme, aby zapsali své děti do ní. V případě zájmu bude umožněn jejich přestup do nově postavené budovy svazkové školy v Přezleticích. Všechny informace, které se nám podařilo získat ohledně přijímání dětí v okolních školách (ZŠ Vinoř, ZŠ Satalice, ZŠ Palachova a ZŠ Dřevčice) jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Průběh prvních let svazkové školy-

V prvních rocích výstavby budovy školy bude výuka zajištěna v pronajatých prostorách.
Ve školním roce 2017/ 2018 a 2018/ 2019 bude probíhat výuka ve dvou učebnách Pedagogické fakulty UK v Brandýse nad Labem.

Při potřebě snížit počet žáků v hodině, pro individuální přístup- např.: čtení, psaní,– budeme schopni rozdělit třídu na dvě menší skupiny žáků a výuku jim usnadnit vyučováním v oddělených místnostech..
Po zkolaudování první budovy projektu svazkové školy a jídelny, bude výuka přesunuta do prostor svazkové školy a za přísných bezpečnostních podmínek bude probíhat současně výuka i výstavba druhé budovy tak, aby výuka nebyla narušována.
Každým následujícím rokem bude škola přijímat další žáky.
Celkově je kapacita školy počítána na 540 žáků.

Nyní představíme základní koncepci:

Praktická a bezpečnostní opatření, která ještě upřesní školní řád:
Příjezd a příchod do školy:

Svazek obcí nyní jedná se Středočeským krajem o zřízení autobusové linky, která má naše děti do školy svážet a odvážet. Doprovod mezi školou a autobusem zajistí školní personál.
Škola bude otevřena od cca 7: 15 (čas bude upřesněn) do max. 17 hodin.

Odchod dětí ze školy

Samostatný odchod dítěte během výuky nebude možný. Žák může být během vyučování předán pouze rodiči, nebo zákonnému zástupci.
Není možné z bezpečnostních důvodů pustit dítě během výuky ze školy ani na základě písemné žádosti. Žáci budou mít od rodičů písemné sdělení, kdy a jak budou školu po výuce opouštět. Pokud bude žák po vyučování odcházet sám, na základě písemného sdělení, rodič za něj přebírá plnou zodpovědnost.
Rodiče, pro které nebude přijatelný odpolední čas příjezdu autobusu, si pro děti dojedou sami.

Z hlediska bezpečnosti dětí jsou prostory zajištěny zábranou proti odchodu dítěte i proti vniknutí neohlášených osob.
Před učebnami na chodbě budou pro děti připraveny skříňky na oblečení, každý žák bude mít svou vlastní.

Prostory pro výuku
Třídy budou vybaveny:

stolky a židlemi s nastavitelnou výškou pro správné sezení při psaní
interaktivní technikou – tabule, zvukotechnika,
veškerým potřebným materiálem na Vv, Pracovní výchovu, Hudební výchovu

Výuka:
Výuka začíná v 8:00 hodin.

Do 8:15 mají děti prostor pro snídani, ranní posezení s učitelkou.
Výuka probíhá ve 45 minutových vyučovacích hodinách.
1. hodina 8: 15 – 9: 00
2. hodina 9: 10 – 9: 55 , velká přestávka
3. hodina 10: 15 – 11: 00
oběd
4. hodina 11: 40 – 12: 25

Výuka je plně v kompetenci pedagoga, který může dle potřeby přizpůsobit obsah vyučování potřebám dětí.
To znamená, že v případě vysoké únavnosti dětí může mimo rozvrh zařazovat tělocvičnou, či relaxační chvilku, může použít delší časovou dotaci na docvičení učiva, podle potřeby žáků může koordinovat výuku jednotlivých předmětů, ovšem tak, aby byla zachována povinná časová dotace jednotlivých předmětů v týdnu.
Výjimkou mohou být tzv. Projektové dny, či týdny, kdy bude výuka přizpůsobena potřebám projektu.

Na oběd budou děti převáděny učitelkou do jídelny sousední ZŠ Palachova. Po obědě bude následovat poslední hodina výuky.
Výběr ze dvou jídel bude možný na webových stránkách školy.
Intenzivně doporučujeme rodičům, pečlivě zvážit výběr jídla, aby nedocházelo k potížím při obědě.

Volnočasové aktivity:
Škola má již nyní dojednány:
Kroužek zumby
Logopedie
Výtvarný kroužek

Osoby zajišťující výuku:
Ve školním roce budou výuku zajišťovat – ředitelka školy a studentka 5. ročníku Pedagogické fakulty UK, obor učitelství prvního stupně, Vv.
V případě nutnosti otevřít i druhou třídu prvního ročníku je zajištěna ještě jedna pedagožka s aprobací učitelství 1. stupeň sppg.(speciální pedagogika).
Pobyt dětí ve školní družině bude zajištěn vychovatelkou. Každý další školní rok předpokládá další navýšení počtu pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výuka i chod školy.
Po kolaudaci budovy svazkové školy bude škola navyšovat i počty nepedagogických pracovníků – uklízečky, kuchařky, vrátnou a školníka.

Pedagogický tým:
Mgr. Monika Dragounová
– ředitelka školy a vyučující aprobace 1. stupeň a Speciální pedagogika- učitelství, logopedie
Veronika Bačová – student pedagogické fakulty obor 1. stupeň , Výtvarná výchova– závěrečný ročník
Družina- zatím není ukončeno výběrové řízení – 1 vychovatelka

Termíny a místo veřejných schůzek:

Informativní schůzka s rodiči:
14. 3. 2017 – 18:30 : Zasedací místnost OÚ Jenštejn přízemí
15. 3. 2017 – 18: 30 : Společenský sál OÚ Přezletice Veleňská 48

Termíny zápisu do Svazkové školy Panská pole- Základní škola:
19. 4. 2017 – 14:00 – 17:00 : Přezletice MŠ
20. 4. 2017 – 14:00 – 17:00 : Zasedací místnost OÚ Jenštejn přízemí

Případné dotazy můžete směřovat

v otázkách provozu školy prozatím na e-mail ředitelky: reditelka@podolanka.cz

v technických a ostatních otázkách na e-mail předsedy svazku: macourek@hacer.cz

Informace k okolním školám:

ZŠ Satalicehttp://www.skola-satalice.cz/ Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018 bude ve škole probíhat 5. a 6. dubna 2017. Otvírat budou 2 třídy s max. kapacitou 30 žáků, které předpokládají, že zaplní děti ze Satalic. V případě, že by byl prostor pro přijetí nespádových dětí, budou upřednostňovat ty, jejichž sourozenci jsou už žáky ZŠ Satalice.

ZŠ Satalice pořádá 22.2. od 18:00 schůzku pro rodiče budoucích předškoláků.

ZŠ Vinoř, termín zápisu 4. a 5.4.2017, První třídy budou vzhledem k počtu Vinořských dětí určitě 3.Naplnit by z prostorových důvodů chtěli do 25 žáků ve třídě.Ve školce mají 77 předškoláků a dětí s loňským odkladem – odhad je 65 až 70 dětí z Vinoře. Kritéria zápisu http://www.zsvinor.cz/…-2017_18-945 – přednost mají děti z Vinoře a pokud bude místo, budou mít přednost ti, co mají ve škole sourozence, ale nemusí se dostat všichni.

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků bude v úterý 14.3. od 17 h ve školní jídelně.

ZŠ Palachova (Brandýs nad Labem), http://fzs-palachova.cz/index.php?… Na Základní škole a Mateřské škole Brandýs n. L. – St. Boleslav Palachova 337 se zápis koná v úterý 25.4.2017 od 13 do 18 hodin a ve středu 26.4.2017 od 14 do 17 hodin. Maximální počet přijímaných dětí bude okolo stovky. Více jim nedovolí celková kapacita školy, která je 750 žáků. To znamená, že otevřou pravděpodobně 4 třídy s počtem žáků okolo 25. Počet žáků z jejich spádové oblasti zatím vůbec nedokážou po zkušenostech z minulých let odhadnout. V loňském roce se totiž stalo, že zhruba 14 dnů před termínem zápisu se počet dětí v jejich spádové oblasti skokem o mnoho zvýšil (tzv. zápisová turistika).Jisté je, že nejprve budou muset vzít děti z jejich spádové oblasti. Pokud budou mít místo, pak budou přijímat děti z města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které se nedostaly na své spádové školy.

Den otevřených dveří ve středu 19. dubna 2017 od 8:00 do 16:00

ZŠ Dřevčice, http://www.zsdrevcice.cz/…prvni-tridy/ Informace o tom, zda je nějaká šance na přijetí dětí z Jenštejna, Podolanky či Přezletic jsme zatím neobdrželi.

Obec Přezletice- Tomáš Říha- starosta
Obec Podolanka- Mgr. Monika Dragounová- starostka
Obec Jenštejn- Norbert Hlaváček- starosta
Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn-
Svazek obcí- Jan Macourek- předseda

«Zpět