Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

1. Název
Obec Přezletice
2. Důvod a způsob založení
Obec Přezletice (dále jen obec) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích)
3. Organizační struktura
viz Místní samospráva
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Veleňská 48,
Přezletice
250 73
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Veleňská 48,
Přezletice
250 73
4.3 Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 19:00
4.4 Telefonní čísla
286 853 333, 286 850 748, 286 850 749
4.5 Čísla faxu
není
4.6 Adresa internetové stránky
prezletice.cz
4.7 Adresa e-podatelny
podatelna@prezletice.cz
4.8 Další elektronické adresy
obec@prezletice.cz, starosta@prezletice.cz
5. Případné platby lze poukázat
Komerční banka a.s., č.ú.: 123-3403600207/0100
6. IČ
00240656
7. DIČ
CZ00240656
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
viz Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
viz Rozpočty
9. Žádosti o informace
  • Osobně na Obecním úřadě, Veleňská 48, Přezletice, p. Jenštejn 250 73
  • Písemně na adresu Obecní úřad Přezletice, Veleňská 48, Přezletice, p. Jenštejn 250 73
  • Elektronicky pomocí elektronické podatelny

Přehled zaslaných dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. + odpovědi

10. Příjem žádostí a dalších podání
  • Osobně na Obecním úřadě, Veleňská 48, Přezletice, p. Jenštejn 250 73
  • Písemně na adresu Obecní úřad Přezletice, Veleňská 48, Přezletice, p. Jenštejn 250 73
  • Elektronicky pomocí elektronické podatelny
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolací orgán rozhodne do 15 dnů od předložení odvolání (pokud nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil). Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat (jedině soudní přezkum podle OSŘ). Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní zastupitelstvo, pokud nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání, ten kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.
12. Formuláře
viz Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
viz Řešení krizových situací
14. Předpisy

Uvedené právní normy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na OÚ Přezletice v úředních hodinách.

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

viz sazebník úhrad nákladů za poskytování informací a služeb občanům

Schváleno 11. 12. 2013 zápisem 12/2013 usnesením č. 20

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
Obecní úřad Přezletice nemá stanoveny vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.
16.2 Výhradní licence
žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb. nebyly obecním úřadem uzavřeny
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
18. Informace o zpracování osobních údajů
viz Informace o zpracování osobních údajů
19. Doplňující informace k povinně zveřejňovaným informacím