Přírodní podmínky

Území obce je zemědělsky využívanou krajinou s nejkvalitnější půdou. Terén je rovinný. Komunikace jsou zpravidla lemovány alejemi ovocných stromů různého stáří. Lesní porosty se v katastru obce prakticky nenacházejí. Území je součástí Čakovické tabule, která je plochá pahorkatina z pískovců, písčitých spongilitů slínovců. Fytogeneticky spadá do teplomilné vegetace, z hlediska rekonstruované vegetace zde byly zastoupeny dubohabrové háje a v nivě u potoka olšiny. Hodnotným krajinotvorným prvkem je Ctěnický háj, který se nachází při jižním okraji území obce. Na tuto lokalitu navazovala niva Ctěnického potoka, která byla postupující nekontrolovanou výstavbou zničena.

Kojetická pahorkatina

Území okrsku leží zhruba mezi sídly Kralupy nad Vltavou (na západě), Neratovice (na severu), Mratín (na severovýchodě), Brandýs nad Labem (na východě), Čakovice (na jihu), Líbeznice a Odolena Voda (na jihozápadě). Uvnitř okrsku leží jen obce, např. Kojetice, podle kterých je okrsek pojmenován, dále Bašť, Měšice či Přezletice.

Charakter území

Okrsek tvoří plochou pahorkatinu složenou z proterozoických fylitických břidlic a drob s buližníky a spility, z cenomanských pískovců, vápenců, spodnoturonských jílovců a slínovců, vzácně z ordovických břidlic a křemenců. Představuje strukturně denudační povrch spilitových a buližníkových suků a strukturních hřbetů barrandienského směru na exhumovaném předkřídovém zarovnaném povrchu s destrukčními a akumulačními formami příbojové činnosti křídového moře, s tvary zvětrávání a odnosu hornin. Na křídových horninách vznikl mírně ukloněný denudační povrch s kryopedimenty. Území odvodňují levé přítoky Labe, tekoucí v širokých mělkých údolích. Pahorkatina je zalesněná z 5% borovými porosty, fragmenty doubrav, četné akátiny. Jsou zde rozlehlá pole, četné drobné opuštěné kamenolomy. Okrsek zahrnuje chráněná území PR Kopeč a PP Kuchyňka. Na buližníkových sucích jsou významné archeologické nálezy od starší doby kamenné (např. u Přezletic).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kojetick%C3%A1_pahorkatina