Informace o zpracování osobních údajů Obecním úřadem Přezletice

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Tabulka účelů zpracování podle článků 13 a 14 GDPR

Povinně zveřejňované informace

Volební seznamy

 • Účel zpracování: seznamy voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: oprávnění voliči
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Přezletice
 • Doba uchování: stále – stálý seznam je aktualizován průběžně

Okrskové volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové okrskových volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Přezletice
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Přezletice
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Trvalý pobyt

 • Účel zpracování: evidence, přihlášení, odhlášení, změny a zrušení trvalého pobytu, nahlášení, změny a zrušení doručovací adresy
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby mající trvalý pobyt na území obce Přezletice nebo přihlašující se k trvalému pobytu na území obce Přezletice, oznamovatelé
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Přezletice, Ministerstvo vnitra ČR, žadatelé, Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

Správa poplatků

 • Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona o správě daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: poplatník
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Přezletice
 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

Krizová dokumentace

 • Účel zpracování: povinnost ze zákona, dokumentace sloužící k ochraně obyvatelstva při vyhlášení krizových stavů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: Členové orgánů krizového řízení, osob pro zajištění obrany státu, údaje o vlastnících zařízení, právnických osobách
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Přezletice, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
 • Doba uchování: viz.spisový a skartační řád

Stížnosti, podněty, petice

 • Účel zpracování: vyřizování stížností, podnětů, petic
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: podavatelé stížností, podnětů, petic
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Přezletice, Městská policie Most, pokud nejsou kompetentní k řešení, jiný orgán kam je podání postoupeno
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Majetková agenda

 • Účel zpracování: vyřizování žádostí občanů – majetková agenda (pronájem, koupě, výpůjčka, směna, věcná břemena, zábory veřejného prostranství aj.)
 • Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o pronájem, koupi, výpůjčku, směnu, věcná břemena, zábory veřejného prostranství aj.
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Přezletice
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád