Spor o odškolení z roku 1895

Zajímavou perličkou z fondů SOkA Praha-východ je fond Obecné školy ve Vinoři, kam byla naše ves od nepaměti přiškolena. Zde jsou uloženy nejstarší školní kroniky. Ta vůbec první je z let 1878-1919, obsahuje vesměs zápisy týkající se změn v učitelském sboru, výletů, nemocnosti žactva atd., dále např. popis oslav jmenin císaře a pod.

Z let 1894 až 1895 se datuje vleklý spor ohledně snahy o odškolení obce předletické a ctěnické za účelem zřízení dvoutřídní školy. Napjatou situaci velmi pěkně dokumentuje doslovný přepis z kroniky, vztahující se k dané události. Spor skončil tehdy až na ministerstvu, leč snaha přezletických představitelů nebyla tenkrát vyslyšena.

Žádost obce Předletické za odškolení a zřízení dvoutř. školy

Brzy po uzavření koupě domku podalo obecní zastupitelstvo obce Předletice a Ctěnice z návodu jisté osoby c.k. a šk. radě žádost za odškolení Předletické a Ctěnické ze školní obce Vinořské a zřízení samostatné dvoutřídní školy v Předleticích, chtíc bezpochyby zmařiti zamýšlenou přístavbu a přiměti místní školní radu ke koupi domu, v němž po celou řadu let umístěny byly poboční třídy pro dívky.

O žádosti té konáno dne 17. května 1894 kommisní obecní šetření ve Vinoři, při němž měřila se vzdálenost obce Předletické od prahu školy ve Vinoři trojím směrem, a to: od školní budovy podle hřbitova a háje Ctěnického ku kříži na návsi v Předleticích a odtud až na Zlatý kopec, pak z Předletic po silnici k cukrovaru Vinořskému po erární silnici ku škole, dále z Předletic vozovou cestou do Vinoře a odtud po okresní silnici rovněž ku školem Vinořské. Toto troje měření dál se k naléhavé žádosti zástupců Předletic, kteří tvrdili, že školní dítky v zimních a jarních nepohodách po silnici do školy ubírati se musejí, nikoliv cestou kolem háje a hřbitova do Vinoře. Tvrzení toto nezakládá se ovšem na pravdě, neboť dítky od nepamětných dob chodí po cestě výše jmenované, jež jsouc 1540m z dély svou schůdností a úpravou k těm nejpohodlnějším cestám v Čechách počítati se může.

Protokol s kommisionálním šetřením sepsán ve škole u přítomnosti P.T. p.p. místodržitelského rady a předsedy Jindřicha Řeháka, c.k. okres. škol. inispektora Ant. Söhnlera, místodr. inženýra okres. lékaře L. Fischera, členů míst. š. rady, zástupců přiškolených obcí Satalice, Kostomlátky – Podolanka a všechněch členů obec. zastupitelstva v Předleticích.

Sluší uvésti, že zástupcové z Předletic svým beztaktním jednámím a neslušným vystupováním při úředním řízení žádost svou spíše poškodili než aby jí byli prospěli.

Se stavbou školy musela m. š. rada sečkati až do vyřízení žádosti obce Předletické, což vyžadovalo času pět čtvrtí roku.

Žádosti obce Předletické za zřízení školy nevyhověla, jak se očekávati mohlo, veleslavná c.k. zemská rada vynesením ze dne 17. srpna 1895, č. 24656, poněvadž tu není podmínek $ 1. zákona o zřizování škol ze dne 9. února 1870, č. 22 z.z.

Z vynesení tohoto odvolala se obec Předletická k vysokému c.k. mimisteriu záležitostí duchovních a vyučování, které vysokým vynesením ze dne 15. října 1895, č. 24004, timuto odvolání nedalo místa z důvodu ve výnosu v odpor vzatém uvedených.

Tímto vysokým rozhodnutím v.k. ministeria záležitostí duchovních a vyučování nastala místní školní radě povinnost postarati se co nejdříve o stálou místnost pro def. pobočku pro dívky.

Ježto předseda m. š. r. p. nt. Zeithammel s panem míst. školdozorcem Ant. Hofmannem pevně trvali na usnesení m. š. r. ze dne 14. února 1894, hájíce výhodu a prospěch z přístavby, upustili konečně ostatní členové od myšlénky zjednati potřebnou místnost koupoí domu č. 97, přistoupivše opětně k usnesení prvotnímu. Místní školní rada řídíc se vynesením c.k. a š. rady ze dne 9. listopadu 1895, č. 2037, vydaným na základě komisionelního šetření dne 8. května 1894, předložila plány a rozpočet na přístavbu školy, které dala od architekta pana Jos. Blechy v Karlíně vyhotoviti.


Vypsal: MUDr. Tomáš Dvořák, tdvor@seznam.cz v červenci 2007
Zdroj: SOkA Praha-východ se sídlem v Přemýšlení, fond Obecná škola ve Vinoři, Školní kronika obecní školy ve Vinoři 1878-1919