Stavba silnice do Vinoře roku 1914

100 let neboli jedno století je v lecčems dlouhá doba, která přinesla spoustu nového.

Ukázkou toho, že ne vše se tak radikálně změnilo, je ukázka zápisu ze zasedání obecního zastupitelstva obce Předletice z dubna roku 1914, kdy se projednávalo zřízení nové silnice do Vinoře. Postup při vybírání nejvhodnějšího stavitele je takřka indentický s postupem dnes – „otvírání obálek“.

Protokol

sepsán dne 18. dubna 1914 o hromadě, jež od výboru obce Předletice byla odbývána.

V sezení se zúčastnili:

 • František Kindl – starosta
 • Josef Pokorný – radní
 • Antonín Antoš – radní
 • Thedor Romig

Výborové:

 • Josef Thoma
 • Josef Dufek
 • Josef Svoboda
 • František Šmíd
 • Václav Fígr
 • Václav Mezera

Sezení toto bylo dle pravidla čl. 49 obec. zřízení veřejné a bylo od starosty výnosem ode dne 15. dubna 1914.

Jelikož jest 10 údů pospolu, může výbor dle § 43 obec. zř. platná usnesení činiti, pročež se přikročilo k věci a bylo o následujících předmětech rokováno a uzavřeno:

Otevření ofert na stavbu nové silnice k Vinoři

Obecní zastupitelstvo prozkoumalo oferty a shledalo, že všechny dodané oferty byly až do přítomnosti všech členů obecního výboru řádně neporušeně uzavřeny a teprve za přítomnosti všech členů výboru byly otevřené a shledáno, jak následuje:

Oferty podaly celkem čtyři páni podnikatelé, a sice:

 1. Josef Kadlec, stavitel z Velkých Čakovic s vadiem 800 korun
 2. Václav Kánský, stavitel z Kostelce nad Orlicí s vadiem 1658 korun 10 hal.
 3. František Svoboda a Kraus z Nebužel u Mělníka s vádiem 800 korun
 4. Josef Hradec, stavitel z Vinoře, bez vadia.

Obecní zastupitelstvo prozkoumalo předložené oferty a shledalo, že podaná oferta p. Františkem Svobodou a spol. jest nejnižší a nejvýhodnější a nařizuje se obecnímu představenstvu, by uzavřelo řádnou smlouvu s p. Svobodou, a sice dle jeho podání 12 ½ kor.

Skončen a podepsán

(všichni členové zastupitelstva)


Vypsal: MUDr. Tomáš Dvořák, tdvor@seznam.cz v červenci 2007
Zdroj: SOkA Praha-východ se sídlem v Přemýšlení, fond Archiv obce Přezletice, Protokoly z jednání obecního zastupitelstva 1908-1920, inv. č. 1